Privacy.

Lees onderstaand meer over het privacybeleid van Verzorgd Nalaten.

Privacyverklaring

De RegisterExecuteur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen.

De RegisterExecuteur gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit op welke wijze wij dit doen.

RegisterExecuteur
In deze privacyverklaring worden onder RegisterExecuteur verstaan: de RegisterExecuteurs die zijn opgenomen in het register RegisterExecuteur, Stichting RegisterExecuteur en Interfin Business Development B.V. (aanbieder van het Digitaal Nalatenschapsdossier, het softwareprogramma waarmee de RegisterExecuteur de persoonsgegevens verwerkt).

Persoonsgegevens
Op basis van een gesloten overeenkomst of een verleende opdracht dient de RegisterExecuteur in het kader van een optimale dienstverlening persoonsgegevens te verzamelen.

Door de RegisterExecuteur worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: – gegevens ter identificatie van personen
– contactgegevens
– financiële gegevens

Verstrekking persoonsgegevens
De RegisterExecuteur waarborgt volledige discretie en betrouwbaarheid met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens.

Uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of opdracht, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of andere gerechtvaardigde belangen zullen de persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de door deze derden te verlenen diensten.

De RegisterExecuteur waarborgt dat zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen privéinformatie terecht komt bij personen/instanties die hier geen recht op hebben noch worden deze voor commerciële doeleinden beschikbaar gesteld.

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als u van deze rechten gebruik wenst te maken, neem contact op met uw RegisterExecuteur.

Externe dataopslag
De persoonsgegevens worden bewaard in het Digitaal Nalatenschapsdossier. Dit betekent dat de persoonsgegevens in opdracht van de RegisterExecuteur door een externe dataopslagaanbieder kunnen worden verwerkt en opgeslagen op diverse servers binnen de Europese Unie.

Bewaartermijn
De RegisterExecuteur bewaart de persoonsgegevens in het Digitaal Nalatenschapsdossier niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Dit betekent dat de persoonsgegevens die worden bewaard in het kader van een Nalatenschapsregistratie tot opzegging zullen worden bewaard.

Voor de afwikkeling van een nalatenschap hanteren wij een bewaartermijn van twaalf jaren na afronding van de afwikkeling van de nalatenschap. Als de erflater de langstlevende ouder is, hanteren we een bewaartermijn van twaalf jaren na overlijden van de langstlevende ouder.

Eigen verantwoordelijkheid
U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met en bewaren van uw inloggegevens tot het Digitaal Nalatenschapsdossier.

Wijziging privacybeleid
Op basis van nieuwe ontwikkelingen kan deze privacyverklaring worden gewijzigd. Op onze websites is de meest actuele privacyverklaring te vinden. Het verdient daarom aanbeveling de tekst op de websites te raadplegen. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Vragen
Heeft u vragen over uw privacy neem dan contact op met uw RegisterExecuteur van Verzorgd Nalaten of met Stichting RegisterExecuteur.

info@verzorgdnalaten.nl  of via telefoonnummer 024-6751497

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 januari 2021.